Finnairin seniorit   (Vahvistettu vuosikokouksessa 24.1.2013)

 

I Kerhon nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Kerhon nimi on Finnairin seniorit ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2 § Kerhon on tarkoitus olla yhdyssiteenä Finnair-konsernin eläkeläisille ja edistää heidän virkistystoimintaansa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää jäsenilleen kerhotilaisuuksia, harrastustoimintaa sekä matka- ja retkitoimintaa.

 

II Kerhon jäsenet

4 § Kerhon jäsenyys alkaa henkilön siirtyessä eläkkeelle Finnair-konsernin palveluksesta. Hallituksen tehtävänä on tarvittaessa todeta jäsenyyden edellytysten voimassaolo.
 

III Kerhon hallitus

5 § Kerhon toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8-10 jäsentä. Sekä hallituksen jäsenet että puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa kerrallaan. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut toimihenkilöt toimintakaudeksi.

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on kokoonkutsujan lisäksi läsnä.

7 § Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.
 

IV Kerhon kokoukset

8 § Kerhon vuosikokous pidetään tammi – helmikuussa. Ylimääräisistä kokouksista päättää hallitus.

9 § Vuosikokouksessa käsitellään mm.

  • kuluneen toimintavuoden toimintakertomus, tilit, tuloslaskelma ja tase

  • luetaan toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä

  • kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

  • valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

  • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

    Kokouskutsu esitetään kerhon verkkosivulla http://www.finnairinseniorit.fi  vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. 

V Nimenkirjoitus 

10 § Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja  sekä sihteeri, molemmat yhdessä.

VI Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen

11 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava. Muutosehdotukset on tehtävä vähintään 3 viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti hallitukselle, jonka tulee käsitellä ne ennen vuosikokousta.


12 § Kerhon tullessa lakkautetuksi, käytetään kerhon varat viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.