Finnairin Senioreiden säännöt

(Vahvistettu vuosikokouksessa 7.3.2024)

 

I Kerhon nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Kerhon nimi on Finnairin Seniorit ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2 § Kerhon on tarkoitus olla yhdyssiteenä Finnair-konsernin eläkeläisille ja edistää heidän

virkistystoimintaansa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää jäsenilleen kerhotilaisuuksia,

harrastustoimintaa sekä matka- ja retkitoimintaa.

 

II Kerhon jäsenet

4 § Kerhon jäsenyys alkaa henkilön siirtyessä eläkkeelle Finnair-konsernin palveluksesta.

Hallituksen tehtävänä on tarvittaessa todeta jäsenyyden edellytysten voimassaolo.

 

III Kerhon hallitus

5 § Kerhon toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja

ja 6-8 jäsentä. Sekä hallituksen jäsenet että puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi siten,

että puolet jäsenistä on erovuorossa kerrallaan. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan

keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut toimihenkilöt toimintakaudeksi.

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa ja on

päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on kokoonkutsujan lisäksi läsnä.

7 § Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten

mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

 

IV Kerhon kokoukset

8 § Kerhon vuosikokous pidetään tammi – maaliskuussa. Ylimääräisistä kokouksista päättää

hallitus.

9 § Vuosikokouksessa käsitellään mm.

  • kuluneen toimintavuoden toimintakertomus, tilit, tuloslaskelma ja tase

  • luetaan toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä

  • kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

  • valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

  • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

Kokouskutsu esitetään kerhon verkkosivulla http://www.finnairinseniorit.fi

vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

 

V Nimenkirjoitus

10 § Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja

sekä sihteeri, molemmat yhdessä.

 

VI Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen

11 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa, jolloin kokouskutsussa on siitä

mainittava. Muutosehdotukset on tehtävä vähintään 3 viikkoa ennen vuosikokousta

sähköisesti hallitukselle, jonka tulee käsitellä ne ennen vuosikokousta.

12 § Kerhon tullessa lakkautetuksi, käytetään kerhon varat viimeisen kokouksen määräämällä

tavalla.